Aanmelden

Niet alle gegevens zijn correct ingevoerd. Verbeter alle roodgekleurde onderdelen en verzend het formulier vervolgens opnieuw.

Stap 1: Uw gegevens

Ja, ik schrijf mij in als nieuw lid van Codon en ik kan voortaan 24 uur per dag gebruik maken van mijn eigen Persoonlijk Assistent en daarnaast profiteer ik mee van exclusieve aanbiedingen, enkel voor leden, voor slechts € 62,50 per maand inc. 21% BTW.

Stap 2: Zakelijk (optioneel)

Ik word zakelijk lid. Mijn gegevens komen overeen met de gegevens ingevuld bij STAP 1. U kunt hieronder uw gegevens aanvullen met uw zakelijke details. De maandelijkse fee voor zakelijke leden bedraagt € 51,65 ex. 21% BTW.

Stap 3: Betaalgegevens
Betaling per automatische incasso Ik verleen tot wederopzegging toestemming de verschuldigde lidmaatschapsfee en eventueel gebruikte diensten van mijn bankrekening doorlopend te laten incasseren met een wettelijke terugboektermijn van 56 dagen volgens voorwaarden van de SEPA. Deze voorwaarden zijn te downloaden op www.sepa.nl. maandelijks
jaarlijks
Ik geef de voorkeur aan het eenmalig overmaken van de jaarlijkse fee (12x de maandfee) aan Codon BV, hiervoor ontvang ik een factuur van Codon BV.

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

Aanmelden

Niet alle gegevens zijn correct ingevoerd. Verbeter alle roodgekleurde onderdelen en verzend het formulier vervolgens opnieuw.

Stap 1: Uw gegevens

Ja, ik schrijf mezelf en mijn partner in als nieuw lid van Codon en ik kan voortaan 24 uur per dag gebruik maken van mijn eigen Persoonlijk Assistent en daarnaast profiteer ik mee van exclusieve aanbiedingen, enkel voor leden, voor slechts € 95,- per maand inc. 21% BTW.

Stap 2: Uw partner
Stap 3: Zakelijk (optioneel)

Ik word zakelijk lid. Mijn gegevens komen overeen met de gegevens ingevuld bij STAP 1. U kunt hieronder uw gegevens aanvullen met uw zakelijke details. De maandelijkse fee voor zakelijke leden bedraagt € 78,51 ex. 21% BTW.

Stap 4: Betaalgegevens
Betaling per automatische incasso Ik verleen tot wederopzegging toestemming de verschuldigde lidmaatschapsfee en eventueel gebruikte diensten van mijn bankrekening doorlopend te laten incasseren met een wettelijke terugboektermijn van 56 dagen volgens voorwaarden van de SEPA. Deze voorwaarden zijn te downloaden op www.sepa.nl. maandelijks
jaarlijks
Ik geef de voorkeur aan het eenmalig overmaken van de jaarlijkse fee (12x de maandfee) aan Codon BV, hiervoor ontvang ik een factuur van Codon BV.

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en aanvraag tussen Codon BV, hierna te noemen: “Codon”, en een lid van Codon, hierna te noemen “Opdrachtgever”.
2. Eventuele toekomstige wijzigingen van deze voorwaarden zijn automatisch van toepassing op lopende overeenkomsten tenzij anders overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zal deze situatie door Codon zoveel mogelijk overeenkomstig de strekking van deze algemene voorwaarden worden benaderd

Artikel 2. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
1. Codon: Codon BV, bezoekadres en tevens postadres: Sint Jorisstraat 11, 5211 HA,’s- Hertogenbosch.
2. Opdrachtgever: Een rechtspersoon die bij Codon een lidmaatschap heeft.
3. Documentatie: De productinformatie, prijzen en voorwaarden die door Codon aan de opdrachtgever in verband met zijn lidmaatschap zijn verstrekt.
4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Codon aangaande het lidmaatschap. Op de overeenkomst zijn van toepassing de documentatie, deze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere afspraken.
5. Lidmaatschapsbijdrage: De jaarlijkse vergoeding die verschuldigd is voor het Codon lidmaatschap.
6. Ledenpas: De ledenpas die Codon aan een opdrachtgever uitgeeft, en dient als bewijs van lidmaatschap.
7. Aanvraag: Een verzoek of opdracht die opdrachtgever bij Codon ter behandeling voorlegt.

Artikel 3. Algemene verplichtingen van Codon

1. Codon zal bij haar serviceverlening de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zich steeds inspannen de verzochte dienst zo goed mogelijk te leveren. Indien een verzoek redelijkerwijs niet uitvoerbaar is, wordt in overleg met opdrachtgever gezocht naar een passend alternatief. Codon kan er echter nimmer voor instaan dat de bedoelde service tijdig, volledig en op juiste wijze kan worden verleent.

Artikel 4. Algemene verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden tegenover Codon zijn financiële (maandelijkse danwel jaarlijkse) verplichtingen na te komen. Verschuldigde bedragen in vreemde valuta worden omgerekend naar Euro’s op basis van de geldende wisselkoers.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor behoud en zorgvuldig persoonlijk gebruik van de pas. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
3. Opdrachtgever dient wijziging van adres of andere relevante (contact)gegevens direct te melden aan Codon.
4. Opdrachtgever is gehouden zich op verzoek van Codon te identificeren als persoonlijk houder van de kaart.

Artikel 5. Offertes en aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Codon zijn vrijblijvend.
2. Codon is niet aan een aanbieding gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in de aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW(Tenzij anders vermeld zijn de in de aanbieding vermelde prijzen inclusief btw). In de prijzen zijn niet begrepen eventueel in het kader van de uitvoering van die dienst te maken specifieke kosten.
4. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Codon daaraan niet gebonden en komt de overeenkomst niet tot stand.
5. Een aanbieding geld niet voor een eventueel gedeelte ervan of voor een toekomstige aanvraag.

Artikel 6. Ingang, duur en beëindiging van de overeenkomst; uitvoeringstermijnen, risico-overgang; uitvoering en wijziging overeenkomst.

1. De overeenkomst met Codon wordt aangegaan voor tenminste één jaar.
2. Tenzij de overeenkomst tenminste één maand voor het einde van het jaar is opgezegd wordt de overeenkomst steeds automatisch verlengd met nog een jaar. 3. Codon kan de overeenkomst ten allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Codon is voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
- de opdrachtgever handelt in strijd met de overeenkomst.
- de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, een surseance of de regeling schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard.
- opdrachtgever is overleden.
- opdrachtgever betrokken is bij of verdacht wordt van strafbare handelingen.
4. Bij tussentijdse beëindiging van een overeenkomst gedurende een lopend jaar vind geen gedeeltelijke restitutie plaats van de jaarlijkse bijdrage.
5. De Codon ledenpas is slechts geldig tot de vermelde datum in de overeenkomst of tot wanneer artikel 6.2 van toepassing is. De vermelde datum op de ledenpas is voor de geldigheid van de ledenpas en kan niet aangemerkt worden als duur van het lidmaatschap.
6. Codon zal van tijd tot tijd een nieuwe ledenpas beschikbaar stellen ter vervanging van de door de opdrachtgever gehouden ledenpas. De ledenpas blijft eigendom van Codon.
7. Bij beëindiging van de overeenkomst, of indien opdrachtgever haar verplichtingen niet na komt:
- is het gebruik van de ledenpas niet langer toegestaan.
- wordt de ledenpas ongeldig verklaard, ongeacht de daarop vermelde vervaldatum.
- dient de opdrachtgever de ledenpas door midden te knippen, of deze op verzoek van Codon terug te sturen aan het adres dat vermeld staat achterop de ledenpas.
8. In geval van een niet langer geldige ledenpas is op verzoek van Codon een derde gerechtigd de ledenpas in te nemen.
9. De voor uitvoering van werkzaamheden of diensten opgegeven tijdsperiode kan nimmer worden aangemerkt als fatale termijn.
10. Codon heeft het recht om werkzaamheden of diensten te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
11. Indien werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen specifieke locatie draagt de opdrachtgever zorg voor de door die medewerker(s) in redelijkheid benodigde voorzieningen.
12. De opdrachtgever is verplicht de bestelde zaken af te nemen op het tijdstip dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever alsdan afname weigert of ter zake nalatig is dan is Codon terstond gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
13. De opdrachtgever is gehouden tijdig aan Codon ter beschikking te stellen alle gegevens, waarvan Codon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor een juiste behandeling van een aanvraag. Zolang dat niet heeft plaatsgevonden, heeft Codon het recht de uitvoering van de aanvraag op de schorten en/of daardoor ontstane extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
14. Codon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van het feit dat Codon is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15. Indien een aanvraag door opdrachtgever pas wordt gewijzigd op een moment dat Codon de behandeling van die aanvraag reeds heeft uitgevoerd en/of de aanvraag eerst op dat moment geheel of gedeeltelijk annuleert is de opdrachtgever gehouden de eventueel reeds ontstane kosten financieel te voldoen.
16. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Codon gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van Codon daardoor direct of indirect ontstaat.
17. Codon fungeert slechts als tussenpersoon voor bestelde diensten. Alle kosten welke direct betrekking hebben op geleverde diensten zijn voor risico en rekening van opdrachtgever.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van een aanvraag en/of de overeenkomst

1. Codon is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Codon ter kennis is gekomen dat omstandigheden voldoende grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
- de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen maar dat uit de overeenkomst deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
- door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Codon kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of zodanig zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Codon kan worden gevergd.
2. Indien de aanvraag wordt ontbonden zijn de vorderingen van Codon ter zake van bedoelde kosten op de opdrachtgever binnen deze aanvraag onmiddellijk opeisbaar.
3. Indien Codon tot opschorting of ontbinding van een aanvraag overgaat, is Codon op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Codon gerechtigd tot vergoeding van de door haar direct of indirect geleden schade.
5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt is Codon gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden.
6. Indien de verdere afhandeling van een aanvraag van Codon tussentijds wordt beëindigd, zal Codon desgevraagd de verdere behandeling van de aanvraag overdragen aan een derde. Eventueel aan de overdracht verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever zal Codon zorg dragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Codon extra kosten met zich mee brengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Codon anders aangeeft.
7. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn de vorderingen van Codon op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Overmacht

1. Codon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Indien de periode van overmacht langer duurt als twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de aanvraag of overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zover Codon ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst of aanvraag reeds gedeeltelijk had nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Codon gerechtigd om dat reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 9. Verlies, diefstal en misbruik

1. De opdrachtgever dient verlies of diefstal van de ledenpas zo spoedig mogelijk na ontdekking ervan te melden bij Codon. Indien opdrachtgever een redelijk vermoeden heeft van misbruik van de ledenpas of misgebruik van service of van voordelen bestemd voor leden, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Codon te melden.
2. Indien de opdrachtgever daarmee in gebreke blijft, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies of diefstal of misbruik van de ledenpas respectievelijk de service.
3. Codon is steeds gerechtigd, bijvoorbeeld in geval van (het vermoeden van) fraude of misbruik, het gebruik van de ledenpas te beperken en dit mee te delen aan bedrijven waarmee Codon contacten onderhoudt.

Artikel 10. Persoonsgegevens

1. Codon gebruikt persoonsgegevens van de opdrachtgever strikt voor eigen doeleinden en voorts om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
2. Telefoongesprekken tussen Codon en opdrachtgevers kunnen door Codon worden opgenomen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden, alsmede ten behoeve van vastlegging van bewijs van de door de opdrachtgever gedane mededelingen in verband met verzochte diensten.
3. Codon is gerechtigd om gegevens van opdrachtgevers met derden uit te wisselen indien dit nodig is voor goede uitvoering van de overeenkomst en/of behandeling van gedane aanvragen.

Artikel 11. Betalingsverplichtingen

1. De lidmaatschapsbijdrage dient middels automatische incasso aan Codon te worden betaald. Betaling kan in maandelijkse termijnen geschieden of één keer per jaar.
2. Indien blijkt dat de automatische incasso niet mogelijk is of niet de voorkeur van opdrachtgever heeft, zal Codon hierover contact opnemen met opdrachtgever. Er wordt dan gekeken naar een alternatief.
3. Opdrachtgever kiest ervoor tijdens inschrijving dat aangevraagde diensten en producten, na goedkeuring van opdrachtgever bij aanvraag, automatisch geïncasseerd mogen worden door Codon.
4. Bij een gevraagde dienst of product zal Codon het totaalbedrag hiervan na minimaal drie werkdagen automatisch incasseren van de vooraf opgegeven bankrekening van opdrachtgever.
5. Een opdrachtgever heeft de mogelijkheid, indien gewenst, om de kosten verbonden aan uitvoering van een aanvraag rechtstreeks aan Codon te voldoen zonder automatische incasso. Codon zal dan zorg dragen voor een gespecificeerde opgave van alle aan de aanvraag gebonden kosten.
6. Kosten zoals onder 2 bedoeld worden aan de opdrachtgever gefactureerd en dienen vooraf en onmiddellijk te worden betaald alvorens dat definitieve afronding van behandeling van desbetreffende aanvraag heeft plaats gevonden. Het gestelde onder punt 4 betreffende incasso kosten is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Codon is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de rechtsgrond waarop de schadevordering is gebaseerd, in verband met producten of diensten die de opdrachtgever via de service van Codon heeft aangevraagd.
2. Codon is nimmer aansprakelijk voor het op enige manier niet kunnen verlenen van een bepaalde dienst of service richting een opdrachtgever.

Artikel 13. Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart Codon voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van een aanvraag stellen schade te lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Codon toerekenbaar is. Indien Codon uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, zal zij daarover de opdrachtgever onmiddellijk informeren. De opdrachtgever is gehouden Codon zo nodig zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijze verwacht mag worden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Codon partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Codon, ’s-Hertogenbosch, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Referenties

"Codon neemt veel werk uit handen op een snelle, zakelijke én professionele manier, of het nu gaat om een zakelijk diner, hotel overnachting, chauffeursdienst of kaartjes voor een voetbalwedstrijd – waar ook ter wereld - alles wordt tot in de kleinste details direct geregeld en bevestigd. Mijn zakelijk leven is zeer hectisch en speelt zich af “around the globe”, waar ik ook ben, Codon weet de weg. De uitdrukking: Consider it Done! maken zij meer dan waar."

Q. Kelders, CEO Airopack Technology Group

"Voor mijn werk reis ik veel en Codon neemt op een professionele manier een heleboel werk uit handen. Op de goede service van Codon kan ik altijd vertrouwen. Mijn contactpersoon is 24 uur per dag beschikbaar, zeer professioneel en biedt voor iedere aanvraag een oplossing. Codon helpt me bij het boeken van mijn vakanties, als ik een bepaalde sneaker zoek of als ik snel iets nodig heb, waar ik ook ben. En heel belangrijk: ze werken secuur, snel en het hele team is erg integer."

De heer Mari van de Ven, Visagist

"Reeds 17 jaar onderneem ik zelf in de hospitality business en weet ik als geen ander dat snelheid en het echt waarmaken van de belofte, key is in deze business. De persoonlijke aandacht en de inzet van Codon en het daadwerkelijke leveren van de services maakt hen onderscheidend ten opzichte van andere "kostbare" conciërge bedrijven."

De heer Nikolaj van Veen, Founder iBrokers en Co Founder Senanga

"Ticketpoint is een landelijke organisatie en tijdens evenementen reis ik heel Nederland door en ben ik ook vaak in het buitenland. Codon weet het altijd snel en goed voor me te regelen, waar ik ook ben. Zo laat ik vaak een restaurant reserveren of last minute een hotel boeken in de plaats waar ik dat moment moet zijn. Daarnaast zijn alle tips op gastronomisch en hotel gebied enorm fijn, als je zelf even niet weet wat je wilt. Snelle en correcte service, en daar hou ik van!"

De heer Marcel van Loon, Directeur Ticketpoint

Meer referenties

Voordelen

  • De beste service voor het laagste tarief
  • Uitgebreid nationaal en internationaal netwerk
  • 24/7/365 in het Nederlands bereikbaar per telefoon, e-mail, SMS of WhatsApp
  • Nooit 'nee' als antwoord, Codon zoekt een passend alternatief
  • Exclusieve ledenaanbiedingen
  • Eén telefoonnummer voor al uw behoeften
  • Codon bespaart u kostbare tijd

Codon Lidmaatschap

€ 62,50 incl. btw per maand

Het Codon lidmaatschap voor één persoon biedt u 24 uur per dag gemak.

Aanmelden

Codon Partner

€ 95,00 incl. btw per maand

Met het Codon Partner lidmaatschap krijgt u twee ledenpassen voor afzonderlijk gebruik.

Aanmelden

Codon Op Maat

Op aanvraag Maatwerk voor bedrijven

Codon lidmaatschap voor een grotere groep gebruikers, zoals een afdeling binnen een bedrijf.

Contact opnemen

Contact

Sint Jorisstraat 11
5211 HA
's-Hertogenbosch
Nederland

+31 (0) 88 999 6363

info@codon.nu

Uw bericht is verzonden.